آموزشی و پژوهشی

مبانی امنیت شبکه: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/fly.baharyahoo.com

دانش خانواده: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/fly

انسان در اسلام: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/ensan

اندیشه اسلامی ۲: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/andeshe

اصول سرپرستی: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/sarparaste

مبانی فناوری اطلاعات: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/fanavare

سیستم اطلاعات جغرافیا: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/goghrafia

اصول و فنون مذاکره: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/mozakere

مبانی کامپیوتر و مهارت ها: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/kamputer

زبان عمومی: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/zaban

امور پیمان ها: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/peyman

برنامه سازی تحت وب: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/barname-sazi

آمار و احتمالات: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/amar

پی و پی سازی: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/pv-sazi

معادلات دیفرانسیل: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/moadelat

مبانی شهر الکترونیک: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/shahr-elektronec

اصول و مبانی معماری: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/memare

ساختمان داده: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/sakhteman

فیزیک پیش دانشگاهی : https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/fezek

کاربرد فناوری اطلاعات در امور فرهنگی: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/farhange

تحلیل سازه: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/saze

روش های اجرایی ساختمان: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/egraye

شناخت مواد و مصالح: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/mavad

کاربرد فناوری اطلاعات در مدیرت بحران: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/bohran

فیزیک مکانیک: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/mekanek

ریاضی عمومی:https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/reazi

مهندسی نرم افزار: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/narmafzar

ریاضی گسسته: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/gosaste

کارآفرینی: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/karafarini

گزارش نویسی: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/gozarsh

تجارت الکترونیک:https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/tegarat

کنترل پروژه: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/edukakhkgmail.com

محیط چند رسانه ای: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/mohett

آیین و مقررات ساختمان:https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/sakhtman

ریاضی پیش دانشگاهی: https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/reaze-pesh

برنامه نویسی تحت وب:https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/nevise

متره و برآورد:https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/metre

پروژه خدمات رایانه ای در شهرداری:https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/khadamat

تعمیر و نگهداری ساختمان:https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/tamer

آیین زندگی :https://www.skyroom.online/ch/kakhkuast/aeen