سرفصل رشته خدمات الکترونیک شهر
برای دریافت روی لینک روبرو کلیک کنید:http://uastsk.ir/wp-content/uploads/2020/05/رشته-خدمات-الکترونیک-شهر-سرفصل.pdf

برای دریافت روی لینک روبرو کلیک کنید:http://uastsk.ir/wp-content/uploads/2020/05/رشته-خدمات-الکترونیک-شهر-سرفصل.pdf