سرپرست مرکز

اکنون سرپرست مرکز سرکار خانم محوبه اصغری می باشد.